Anasayfa / Dergi / İSTİHBARAT Ve TERİMLER
İSTİHBARAT Ve TERİMLER

İSTİHBARAT Ve TERİMLER

Bu paylaşım Bilgi edinme hakları gereği genel bilgi paylaşım içermekte olup, NATRONET’e sizden gelen sorular ve merak ettikleriniz bölümüne istinaden, Natronet Kurucu’su kaynak alınaraktan paylaşılmıştır.

Accommodation Address – Aracı Adres – Normalde, o yerde oturmayanbir gizli faaliyet mensubu için yollanılan posta malzemesiningönderildiği adres.

Active Opposition – Aktif Mukavemet : Belirli bir operasyonbölgesindeki gizli faaliyeti önlemeye veya istismar etmeye çalışanunsurlardır. Bunların başında ilgili operasyon bölgesindeki güvenliksistemi gelmekte olup, bu sistem profesyonel güvenlik güçleri ilepolis ve diğer bu uygulayıcı kuruluşlar gibi yardımcı güvenlikunsurlarından ve gönüllü veya tesadüfi muhbirlerden oluşmaktadır.Mukavemet sistemi diğer siyasi grupları veya üçüncü bir ülkeningüvenlik servislerini de kapsam içine alabilir.

Agent Net – Ajan Şebekesi – Bir baş ajanın yönetiminde gizlimaksatlar için çalışan bir grup, şebeke.

Alias – Takma Ad- Bir şahsın temasta bulunduğu şahıslar veyateşekküllerden hakiki kimliğini saklamak için kullandığı sahte isim.Bu isim genellikle özel ve geçici bir operasyonel maksatlakullanılır.

Audio Surveillance – Teknik Dinleme – İstihbari açıdan ilgi çekenşahıs veya şahısların konuşmalarını, her türlü ses alma, kayıt veyayınlama cihazlarını gizli bir şekilde kullanarak, tespit etmek

Authentication Documentation – Dokümantasyon- (1) Ajanın, hayathikayesine uygun düşen, onu destekleyen mahiyette şahsi belgeler,hesaplar, teçhizat temin için girişilen teknik destek görevi (2)Okuyucuya, güvenlik çerçevesi içinde kalmak kaydıyla, bir haberraporunun bilinen veya muhtemel olan doğruluğunu kaynağın tarifigibi alametlere dayalı olarak kanıtlamak, doğruluğuna kara vermekolgusu.

Backstop – Geri Destek – Maskenin tahkikata tabi tutulduğu takdirde,bağımsız bir kaynak veya kaynaklar tarafından teyit edilebilecekşekilde tertiplenmesi.

Blow Compromise (Burn) – Deşifre – Gizli bir teşkilat veyafaaliyetle ilgili personel, tesirler veya sair unsurların genelliklekasıtsız olarak açığa vurulması.Açığa vurmak keyfiyeti dost unsurlar tarafından kasıtsız, hasımtarafından ise kasıtlı olarak yapılır.

Border Crossing – Saldırış – Bir hududu veya bir siyasi sorumluluksahasını legal veya illegal geçiş şekilde geçmek olayı gizli veyaillegal geçiş şeklinde de ifade olunur.

Brush Contact – Fırça Teması – Gizli bir teşkilatın iki mensubuarasında maddi veya şifahi bir haberin dikkat çekmeden aktarılmasıiçin kazara yapıldığı izlenimini verecek şekilde düzenlenen biranlık temas.

Bug – Böcek- (1) Mikrofon gibi bir dinleme cihazı. (2) Böyle bircihazı yerleştirmek.

Build up Material – Yemleme Malzemesi – Bir istihbarat servisitarafından, karşı servise aktarılmak üzere bir dubl-ajana verilenhakiki bilgiler. Bu bilgilerin veriliş maksadı ajanın hasım servisnezdindeki itibarını artırmaktır.

Bury-Gömü-(1) Bir sorgulama veya sair mülakat sırasında asıl ilgiyiçeken mesele, isim veya konunun etrafını, ona olan ilgiyi perdelemekamacıyla ona benzeyen fakat direkt ilgisi olmayan unsurlarla sarmak(2) yere gömmek.

Cache – Zula – (1) Operasyonları ileride desteklemek maksadıylaihtiyaç duyulan malzemenin gizlenmesi. (2) Bu şekilde gizlenmişmalzeme genellikle bozulmaktan da korunmuştur

Case Officer – Keysofiser – İngilizceden Türkçeye adapte edilmişolup, herhangi bir istihbari vakayı yürüten, bu meyanda çeşitlikategorideki elemanları sevk ve idare eden istihbarat görevlisi. Bugörevi masa başında yapıp değerlendirmeye tabi tutan kişiye iseDeskofiser (desk officer) denilir.

Chicken Feed – Yem – Hasım bir servisi, müteakip, yanıltmamalzemesine heveslendirmek için özellikle hazırlanmış yemlememalzemesi.

Conducting Officer – Refakat Memuru – (1) Bir operasyon bölgesindebir ajan veya ajan grubuna sevk noktasına kadar refakat eden memur(2) istihbari maksatlarla bir ajana veya dost servis temsilcisinebir yerden bir yere veya bir ülkeden diğerine kadar refakat eden birmemur.

Consumer – Müşteri – Bir istihbarat teşkilatının ürettiği istihbaribilgileri kullanan şahıs veya kuruluşlar, kullanıcı.

Countersurveillance – Kontr takip – Bir şahsın başka bir şahıs veyagrup tarafından takip edilip edilmediğini anlamak için sistematikbir şekilde uygulanan takip ve gözetleme faaliyeti.

Cover Story – Maske Hikayesi – Bir gizli faaliyet elemanınınfaaliyetini gizlemek için mevcut kimliğine, pozisyonuna veyaşantısına uygun olarak hazırlanmış hayat hikayesi.

Cover Disruptive Action – Örtülü (Gizli) Önleme Faaliyeti – yıkıcıfaaliyetleri önleme gayretlerine destek olmak amacıyla şahıslarabaskı yapmak, provokasyonlara girişip, isyanlara sebep olmak veyaönlemek, sokak olaylarını düzenlemek veya onları dağıtmak gibifaaliyetlerde bulunmak.

Covert Action Operations – Örtülü (Gizli) Faaliyet Operasyonları -Hakiki organizatörü gizlemek ve gerektiğinde onun ilişkisini vesorumluluğunu reddetmek imkanı yaratmak amacıyla planlanan veuygulanan operasyonlardır. Bu operasyonlar, organizatörün istihbaratteşkilatının hedef ülkedeki resmi temsilcilikleri tarafındanyapılanlara ilaveten ve onları tamamlamak üzere siyasi, ekonomik vepara-militer sahalarda ve organizatörün milli politikasını o ülkededaha köklü uygulayabilmek amacıyla tatbik edilirler. Buoperasyonlarda organizatörün kimliğini gizlemek için gizli faaliyetteknikleri uygulanmakla birlikte, genelde gözle görülür bir sonuçelde etmek maksadıyla uygulandıklarından, diğer gizli faaliyetoperasyonlarından ayrı mütalaa edilirler.

Dead-End- Çıkmaz Yol – Ha)Tat hikayesine dahil unsurların munzam birtahkikata imkan vermeyecek şekilde bir tıkanma noktasına getirilmeksuretiyle düzenlenmeleri.

Deception – Yanıltma – Bir millet, grup veya şahsı, yanlış yola sevketmek amacıyla düzenlenmiş faaliyet.

Defection – İltica, Taraf Değiştirme – Kişinin bir ülkeye, hükümete,davaya, partiye, inançlara olan bağlılığını bilinçli olarak terketmesi Genelde o ülkeden kopan ve istihbari, operasyonel vepsikolojik değeri olduğu için hasım ülkenin bağımlılığına girenşahıslar (Defector) için kullanılır.

Defection In Place – Yerinde Taraf Değiştirme- Bir şahsınbağlılığını gizlice terk ederek, kendi hükümetinin hizmetindekalmakla beraber, hasım devlete çalışması. Yerinde
Angaje(Recruitment in Place) terimi de aynı manada kullanılmaktadır.

Denied Area – Kau Bölge – Giriş – Çıkış ve seyahatler üzerine sıkıkontroller uygulamak suretiyle normal giriş-çıkışlarınzorlaştırıldığı bir ülke veya bölge.

Dispatch – Resmi Yazı – Karargahla kuruluşları veya üniteleriarasında veyahut ta bölge tesislerinin kendi aralarında kuryeçantası içinde teati olunan resmi yazılı belgeler.

Disposal – İz Silme – Bir ajanın ilişkisinin kesilmesine müteakiponu kullanan gizli teşkilatın güvenliğini sağlamak amacıyla yapılanişler ve alınan tertipler.

Double Cover – Second Cover – Dubl Maske (İkinci Maske) Belirli birgizli faaliyet için kullanılan yedek bahane. Genellikle ilkkullanılan bahane veya açıklamanın geçerli olmaması üzerine ufakçaplı bir suç veya yanlış bir uygulamaya karışmış olma keyfiyetininitiraf edilmesi halidir. Maksat esas gizli faaliyetin ve niyetinsaklanmasıdır.

Double – Agent – Dubl- Ajan – 1ki istihbarat veya güvenlik serisiile ajan ilişkilerini sürdüren, bir servise diğeri hakkında veya heriki servise de birbirleri hakkında bilgi veren kişi.

EEFIS – Evasion And Escape Fingerprint Identification System-

KKPTS-Kaçma, Kurtulma ve Parmak İzi Teşhisi Sistemi – Bir şahsa aitparmak izlerinin bulunduğu bölgede tasnif edildikten sonra şifreliolarak bir veri formuna geçirilip daha kesin bir teşhis sağlamakamacıyla ilgili merciye telgraf vb. yollarla gönderilmesi metodu.

EEI – Essential Elements Of Information – EBU – Esas Bilgi Unsurları- Esas itibariyle askeri bir tabir olupp, elde edilmesi istenilen velüzumlu olan istihbari bilgilerin tespiti anlamında kullanılır.

Elicit – Sızdırma – Bir şahısla yapılan konuşma esnasında onakendisinin istihbari maksatlarla kullanıldığını hissettirmedenağzından laf almak.

Evasive Action – Adatma – Yakalanmayı, saldırıyı veya özellikle birtakibi atlatmak için uygulanan hareket.
Exfiltration – Gizli Çıkış – Karşı tarafın veya düşmanın kontrolüaltındaki bölgelerde bulunan personelin gizlice oradan tahliyeedilmesi.

Fabricator – Fabrikatör – Siyasi ve şahsi maksatlar için, genelliklehakiki ajan kaynaklarına sahip olmaksızın uydurma veya şişirme haberüreten şahıs veya grup anlamındadır. (Paper Mill) Kağıt Fabrikasıtabiri de aynı maksatla kullanılmaktadır.
Handolder – Rehber – Bir ajana, bir dost servisin temas unsuru veyaoperasyonla ilgili bir başka şahsa; onların aşina olmadıkları birbölge veya şart için rehberlik ve refakat eden, genellikle servismensubu bir şahıs.

Infiltration – Sızma – (1) Düşman arazisindeki bir hedefe bir ajanveya bir başka şahsın, gizlice yerleştirilmesi. Bu faaliyet, mutatolarak bir hudut veya muhafaza altındaki bir hattın geçilmesinigerektirir, (2) Bir veya daha fazla şahsın, bir grup veya teşkilatiçinde onları dinlemek veya faaliyetlerini kontrol etmek amacıylagizlice sokulması.

Informant Sub – Source – Tali Kaynak – (1) İstihbarat bilgisi verenangaje edilmemiş, kontrol dışı bir kaynak (2) Rapor yazmada: Belirlibir bilgi veren ve kendisine ana kaynağın kaynağı şeklinde atıftabulunan şahıs.

Informer – Muhbir – Şüpheli telakki ettiği şahıslar veya faaliyetlerhakkında polise veya güvenlik servisine bilinçli olarak ve mutadenve maddi mükafat karşılığında bilgi veren şahıs.

Insulate – İzolasyon – Genel anlamda bir veya diğerinin deşifreolduğu veya sızmaya maruz kaldığının bilinmesi veya bundan şüpheedilmesi hafinde; bir şahıs, teşkilat veya bölgenin diğer gizliunsurlardan tecrit edilmesi.

Intelligence Audit – İstihbarat Muhasebesi – Bir istihbarat servisitarafından üretilen pozitif istihbarat haber raporları muhtevasınınmünferiden ve kolektif bir şekilde yapılan değerlendirmesinintetkiki; doğrulukları zamanında ulaştırılmış olmaları,yeterlilikleri ve müşteri kategorisindeki kuruluşlar için ifadeettikleri değer gibi faktörler göz önünde tutulmak suretiyle buraporların onları temin için sarf edilen çabaya değer olupolmadıklarının kıymetlendirilmesi.

Katsa – Keysofiser – İsrail istihbaratında kullanılan terim.Keysofiser’e bakınız.

Liaison – Liyezon – İki veya daha fazla ülkenin servisleri arasındaresmi ve kurumsal işbirliğinden, gayri resmi, son derece kural dışıveya şahsi ilişki şekline kadar değişkenlik gösterebilen ilişkiler.

Liasion Operations – Liyezon Operasyonları – Bir yabancı servisinmensupları ile ilişkilere dayalı olarak en basit anlamdakiişbirliğinden başlayıp , ortak operasyonlara kadar yönelebilen hertürlü faaliyet.

Motivation – Motivasyon – Motive etmek, yüreklendirmek anlamındakullanılmaktadır.

Name Check – Fiş Kontrolü – Bir şahıs hakkında bilgi edinmekamacıyla kayda geçmiş mevcut bilgileri araştırmak. Bu işlem normaldeilgili şahıs hakkında menfi bir kasıt mevcut olup olmadığını tespitetmek amacıyla yapılır ve onun güvenirliğine veya istihbaratsahasında kullanılabilir olup olmadığına karar verme ameliyesindekiilk adımı teşkil eder (Traces) ibaresi de aynı anlamda kullanılır.

One – Time Pad – Bir Defalık Şifre Bloku – Belirli bir usullekarıştırılmış harflerden meydana gelene bir şifre sistemi olup, birkere kullanıldıktan sonra terk edilir. Penetration – Hulul – Birhedef kuruluşun sırlarını öğrenmek veya faaliyetlerini etkilemekamacıyla o kuruluşa ajan yerleştirmek, teknik yerleşme yapmak veya okuruluşun içinden ajan angaje etmek.

Project – Proje – Bir istihbarat örgütüne verilmiş belirli birgörevin başarılabilmesi için hazırlanan operasyon planınınonaylanmış şekli.

Recruitment – Angaje – Bir şahsı, bir gizli teşkilat için çalışmayaikna ve teşvik fili veya ameliyesi.

Recruitment In Place – Yerinde Angaje – Bir hedef kuruluş mensubununo kuruluştaki görevini muhafaza etmekle beraber bir istihbaratservisi ajan veya tali kaynak olarak hizmet etmeğe ikna olunmasınıamaçlayan bir faaliyettir.

Refugee – Mülteci – Değişik bir yöntem tarzıyla idare edilen herülkenin fiili veya sabık vatandaşı olup, o ülkeden kaçmış bulunanve/veya oraya geri dönmek isteyen ve aynı zamanda ikamet etmekteolduğu ülkenin ekonomisiyle bütünleşmiş bulunan kimse.

Roll Up (Roll Back) – Temizlik – Mevcudiyeti ve faaliyetleri sızmayoluyla veya belirli bir şekilde deşifre edilerek ortaya çıkarılanbir gizli örgütün bir güvenlik servisi tarafından imhası.

Stake – Out – Sabit Takip ve Gözetleme – Bir şahıs, yer veya tesisinsabit takip ve gözetlemeye alınması.

Termination – İlişki Kesme – Bir proje veya bir ajanın kullanımınısona erdirirken uygulanan idari ve güvenlik usulleridir.

Third Country Operation – Üçüncü Ülke Operasyonu Bir istihbaratteşkilatının bir yabancı ülkeden diğer bir ülkeye karşı yönettiğibir operasyon.

Third Country Agent – Üçüncü Ülke Ajanı – Milliyeti kendisinikullanan ve aleyhinde kullandığı ülkeden ayrı olan bir ajan.

Walk – In – Kendi Gelen – Başka bir ülkenin temsilcisine, tarafdeğiştirmek, istihbari alanda hizmet etmek veya sair şekillerdeyardımcı olmak amacıyla gönüllü olarak başvuran kişi.

Kanyank Natronet Kurucu

Derleyen Oktay İ.

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

Hakkında Akademi Portal

Akademi Portal

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*

Güvenlik *