Sağlık alanında kapsamlı bir düzenleme öngören tartışmalı ‘Torba Yasa’ ne getiriyor?

Sağlıkta farklı alanlarda düzenlemeler içeren “torba” yasa teklifi, en çok tartışma yaratan “kamudan ihraç edilen veya güvenlik soruşturması olumsuz gelen” doktorların çalışmalarına sınırlama getiren 5. maddesinde yapılan değişikliklerle TBMM’de kabul edildi.

Muhalefet ve meslek örgütlerinin yoğun eleştirilerini dikkate alan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), yasa önerisinin kamudan ihraç edilen hekimlerle ilgili maddelerinde kısmi değişikliğe gitti.

AKP milletvekillerinin imzasıyla TBMM Başkanlığı’na verilen ve önce TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, daha sonra Genel Kurul’da sabah saatlerine kadar süren görüşmeler sonunda kabul edildi.

Yasa ile ilgili tartışmalar, değiştirilen maddeler ve getirilen düzenlemeler şöyle:

Tartışmalı 5. maddenin ilk hali neyi öngörüyordu?

Meslek örgütleri ve muhalefet yasanın birçok maddesine itirazlarını dile getirse de, eleştiriler, “terör örgütlerine üyeliği veya ilişkili olduğu” gerekçesiyle (haklarında yargı kararı olmamasına rağmen) kamudan ihraç edilen doktorlar ile yine aynı gerekçelerle güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için atanamayan yeni mezun hekimlerin çalışma koşullarını sınırlayan 5. madde üzerinde yoğunlaştı.

Yasa teklifinin ilk halinde, kamudan ihraç edilen hekimlerin sadece “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile anlaşması olmayan” sağlık kuruluşlarında çalışmalarına olanak tanınıyordu.

Güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için atanamayan yeni mezun mezun hekimler için de zorunlu hizmet süresi olan 600 gün beklemeleri koşuluyla aynı hak tanınıyordu.

Ancak Türkiye’de SGK ile anlaşması olmayan hastane veya sağlık kuruluşu neredeyse yok denilecek kadar az olduğu gibi, olanlar da çok büyük hastaneler ve alanında çok tanınmış isimler dışındaki doktorlarla çalışmıyor.

İşte bu nedenle, kamuoyunda doktorlar açısından “sivil ölüm, sivil açlık” yasası olarak da nitelendirilmeye başlanan düzenleme hem muhalefet, hem meslek örgütleri hem de kamuoyunda tepkiyle karşılandı ve maddenin geri çekilmesi istendi.

Komisyonda hangi değişiklikler oldu?

Yasa teklifinin sahibi olan AKP, OHAL süreci sona erse de Türkiye’yi 15 Temmuz darbe girişimine götüren “tehditlerin hala geçmediğini” savunuyor. Yasa teklifinin TBMM’ye sunulmasının ardından, sözkonusu maddede, muhalefetin de görüşü alınarak, değişiklik yapılmasına kapıyı açık tutan AKP, önce muhalefet partilerinin önerilerini aldı.

'Torba Yasa': Komisyonda hangi değişiklikler oldu?

Teklifin TBMM Sağlık Komisyonu’ndaki görüşmelerinde değişiklik yapılması planlanırken, muhalefetle iktidar milletvekilleri arasında yaşanan sert tartışmalar nedeniyle, 5. maddedeki değişiklik önergesi önce oylanması unutularak kabul edildi.

Daha sonra yeniden müzakere edilen madde üzerinde çok sınırlı değişikliğe gidildi ve sadece güvenlik soruşturması olumsuz gelen yeni mezun doktorlara “SGK ile anlaşma” koşulu aranmaksızın tüm sağlık kuruluşlarında çalışma yolu açıldı.

Komisyonda yaklaşık 1 hafta, sabaha kadar süren görüşmeler sonrasında kabul edilen düzenlemeye, TBMM Genel Kurulu’nda da muhalefetin direnişi sürdü.

Genel kurulda yapılan değişiklik ne getiriyor?

TBMM Genel Kurulu’nda, AKP ile birlikte hareket etse de yasanın bu maddesine itirazları bulunan MHP’nin de uyarısı doğrultusunda değişiklik önergesi hazırlandı.

AKP tarafından hazırlanan önergenin ilk halinde, ihraç edilen hekimlere de SGK ile anlaşma koşulu aranmaksızın tüm özel sağlık kuruluşlarında çalışma yolu açılırken, güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimler için bekleme süresi 450 güne indirildi.

Ayrıca pratisyenler için 75 bin, uzmanlar için 125 bin liralık “tazminatı” ödemeleri koşuluyla, 450 günlük süreyi beklemeksizin özel sağlık kuruluşlarında çalışabilecekleri öngörüldü.

Ancak muhalefet ve meslek örgütleri, zaten mağdur olan doktorlara tazminat koşulu getirilmesinin de “fiilen çalışmalarının engellenmesi” anlamına geleceğini belirterek düzenlemeye itiraz etti ve AKP ile muhalefet arasında varılan nihai uzlaşmada tazminat koşulu da kaldırıldı.

Yapılan müzakereler sonrasında AKP milletvekillerinin verdiği önergenin Genel Kurul’da kabulüyle tartışmalı 5. madde yeniden düzenlendi.

Buna göre, kamudan ihraç edilen hekimler, SGK ile anlaşması olsun/olmasın tüm özel sağlık kurumlarında çalışacaklar ve hazırladıkları raporlar da geçerli olacak.

Güvenlik soruşturması olumsuz geldiği için kamuya atanamayan yeni mezun doktorlardan zorunlu hizmetini yapmayanlar, özel sektörde dahi çalışabilmek için 450 gün beklemek zorunda kalacak.

OHAL uygulaması olağanlaştı mı?

İktidar partisi AKP, maddenin tümüyle yasadan çıkarılmasını isteyen muhalefete karşı “Şimdiye kadar bu doktorların nasıl çalışacağına ilişkin yasal düzenleme yoktu, ilk kez yasal zemine kavuştu” savunması yapsa da muhalefet, bu tür yasaları ‘OHAL’i kalıcılaştıran’ düzenlemeler olarak görüyor.

OHAL KHK’si ile kendisi de üniversiteden ihraç edilen anayasa profesörü CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, AKP iktidarının OHAL yasalarını Meclis’te yasalaştırarak bu durumu olağanlaştırdığını belirtiyor. Meclis Genel Kurulu’nda tartışmalı 5. maddeyle ilgili eleştirilerini ise şöyle dile getirdi:

“5’inci maddeyle aslında OHAL’i kalıcı kılmak amacıyla bir düzenleme yapılmış bulunuyor. Burada Millî Güvenlik Kuruluna verilen yetki Anayasa’ya aykırıdır açıkça. İltisak ve irtibat yine ceza hukuku ilkelerine aykırıdır. Değerlendirme özneldir, ilgili mevzuat da belli değildir.

“Fakat bunun yanı sıra ‘güvenlik soruşturması’ kavramının bu şekilde yasaya girmesi kabul edilemez çünkü güvenlik soruşturması, değinildiği gibi, 676 sayılı Kararname’yle bir OHAL düzenlemesidir, Anayasa’ya açıkça aykırıdır, özellikle Anayasa’nın liyakat ilkesini düzenleyen uzmanlık ve bilim temelinde yazılan maddelerine aykırıdır.

“Bu yazım tarzı belirttiğim iki ana ögeyle birlikte bir yargısız infaz maddesidir. Bu yazım tarzıyla, esasen, yasa yoluyla yasama, yürütme ve yargı yetkileri yargısız infaz yaptırımı konusunda birleştirilmektedir. Bu açıdan Anayasa’ya açıkça aykırıdır, Türkiye’nin taraf olduğu sözleşmelere aykırıdır ve Türkiye’nin, geçmişte, 12 Eylülden sonra 12 Eylül hukukunu aşma konusunda mahkeme kararları yoluyla edindiği kazanımlara da açıkça aykırılık taşımaktadır. (…)5’inci madde tümüyle geri çekilmediği sürece bu yasa içerisinde Anayasa’ya, Anayasa’nın bütününe çok yönlü olarak aykırılık devam edecektir ve bu yasa bir sağlık yasası değil sağlığı katleden bir yasa olacaktır.”

Meslek örgütlerinin hangi yetkileri kısıtlanıyor?

Yasa ile meslek örgütleri Türt Tabipler Birliği (TTB) Türk Eczacılar Birliği (TEB), Diş Hekimleri Birliği (DHB) kimi yetkileri de daraltılıyor.

Yeni düzenlemeye göre birden fazla kurumda çalışacak hekim veya diş hekibinin TTB ve DHB’den izin alma zorunluluğu kaldırılıyor.

Ayrıca, Türkiye’de ruhsatı olmayan veya pisayada bulunmayan ilaçların sadece TEB’e verilen ithal yetkisi SGK ve Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülecek kamu kurum/kuruluşlarına da verilebileceği hükme bağlanıyor.

Hastanelerin de yurt dışından ilaç getirip, doğrudan hastalara verilmesinin yolunu açan düzenlemeyle, cumhurbaşkanına da bu şekilde ilaç teminini devam ettirme yetkisi tanınıyor.

Organ nakli ve taşıyıcı annelik kriterleri neler?

Yasa, organ nakline “akrabalık koşulu” getirirken, yasadışı organ nakline karşı da yeni önlemler örgörüyor. Taşıyıcı annelik yasağı alanındaki yasal boşlukların da giderilmesi hedefleniyor.

Buna göre yasadışı “embriyo ve üreme hücresi bağışlayan, aşılayan, bulunduran, kullanan, saklayan ve nakledenlerle bunların alım ve satımını yapanlar, alım ve satımına aracılık edenler” hakkında fiil daha ağır cezayı gerektiren bir suç teşkil etmediği takdirde 3 yıldan 5 yıla kadar hapis ve bin günden 2 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak. Canlıdan organ nakli, alıcının en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile 4’üncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından yapılabilecek. Organ nakli gereken hastalığın evlilikten sonra teşhis edildiği durumlarda, eşlerin en az 2 yıllık evli olması koşulu aranmayacak.

Organ nakli hizmeti sunan hastanelerin bulunduğu her ilde, Organ Nakli Değerlendirme Etik Komisyonu kurulacak.sağlık

Tüp bebek uygulaması sadece “evli eşler” arasında gerçekleştirilecek. Eşlerden biri veya her ikisinden alınan üreme hücreleri ve bu hücrelerden elde edilen embriyonun, başka kişilere uygulanması yoluyla çocuk sahibi olmak ve taşıyıcı annelik yapmak ise yasak olacak.

Şiddete hangi önlem geliyor?

Yasayla, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlarla ilgili soruşturma prosedüründe kısmi iyileştirme yapılırken, cezalarda artış öngörülmüyor.

Buna göre sağlık kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalandıktan sonra doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevkedilecek. Bu suçların soruşturmasında kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınacak.

Sigara yasağı hangi alanları kapsıyor?

Türkiye sigara yasağını en geniş kapsamlı uygulayan ülkelerden. Yasa ile yasağın kapsamı daha da genişliyor. Buna göre televizyon programları, film, diziler, müzik klipleri, reklam, tanıtım, sinema filmleri, internet, topluma açık olan sosyal medya ve benzeri ortamlarda tütün ürünleri kullanılamayacak, görüntülerine yer verilemeyecek.

Sağlık, eğitim, öğretim ve spor hizmeti verilen yerler ile üniversite yerleşkelerinde de tütün ürünlerinin satışı yasak olacak. Sigara ve tütün ürünlerinin paketlerine, zararlarına ilişkin konulan yazıların puntoları büyütülecek. Bütün tütün ürünlerinin üzerindeki yazı ve şekiller aynı olacak. Sigara paketlerinin üzerinde markanın logosu olmayacak.

Marka paketin sadece bir yüzeyine ve bu yüzeyin yüzde 5’ini aşmayacak şekilde yazılacak. Yasaklara uymayanlar 5 bin liradan 20 bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılacak.


Sağlık teklifi: Hangi değişikliklere, neden itiraz ediliyor?

'Torba Yasa': Komisyonda hangi değişiklikler oldu?

Sağlık çalışanlarına şiddet, uzunca süredir hem meslek örgütlerinin, hem de TBMM’nin gündeminde. Son olarak psikiyatrist Doktor Fikret Hacıosman’ın İstanbul’da hastası tarafından öldürülmesi, meslek örgütlerini de siyasetçileri de harekete geçirdi.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi uzun süredir meslek örgütlerinin beklentisi olan “sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine” ilişkin düzenlemeyi, sağlık alanında birçok yasada değişiklik öngören ve kamuoyunda “torba” olarak tanımlanan 44 maddelik yasa teklifinin içine koydu.

Teklif, sağlık çalışanlarına karşı şiddeti önlemeye yönelik düzenlemenin yanı sıra; sigara yasağının kapsamının genişletilmesinden, doku ve organ nakline yeni standartlar getirilmesine ve taşıyıcı anneliğin yasaklanmasına kadar birçok farklı alanda yeni düzenlemeler öngörüyor.

Tartışmalı hükümler neler?

Teklifin tartışmalı maddeleri “sağlıkta şiddeti önleme” gerekçesiyle getirildi. Özellikle, sağlık çalışanlarının özlük haklarına yönelik düzenlemelere ve meslek odalarının bazı yetkilerinin elinden alınmasına tepki var.

Teklif ile “terör örgütleriyle bağlantılı” olduğu gerekçesiyle olağanüstü hal döneminde “kamudan ihraç” edilen hekimler ile diş hekimlerinin özel sektörde çalışmaları sınırlandırılıyor.

Kamudan ihraç edilen hekimlerin sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmesi olmayan yerlerde çalışabileceği hükme bağlanıyor. Teklif yasalaşırsa bu hekimler, yalnızca muayenehanelere veya sınırlı sayıda olan SGK ile sözleşme yapmayan hastanelerde çalışabilcek.

Bir başka tartışmalı hüküm ise güvenlik soruşturmalarının olumsuz gelmesi nedeniyle zorunlu hizmetini yapamayan ve dolayısıyla “atanamayan” doktorların, zorunlu hizmet süreleri boyunca hiçbir yerde çalışamamaları. Bu süre bittiğinde de yine SGK ile anlaşması olmayan kurumlar ile muayenehanelerde çalışmaları.

Ancak mesleğe yeni başlayan bir hekimin muayene açmasının da, bir hastanede çalışmasının da zor olduğuna dikkat çekiliyor.

Şiddeti önleme maddesi ne getiriyor?

Yasa teklifinde sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanlarla ilgili soruşturma prosedüründe kısmi iyileştirme yapılırken, cezalarda artış öngörülmüyor.

Teklife göre sağlık kuruluşlarında görev yapan personele karşı görevleri nedeniyle kasten işlenen suçlardan şüpheli olanlar, kolluk görevlilerince yakalandıktan sonra doğrudan Cumhuriyet Başsavcılıklarına sevkedilecek. Bu suçların soruşturmasında kolluk tarafından müşteki, mağdur veya tanık sağlık personelinin ifadeleri işyerlerinde alınacak.

Hangi yetkiler kaldırılıyor?

Teklif ile Suriye’ye yönelik Zeytin Dalı Harekâtı sırasında, “savaş karşıtı bildiri” açıkladıkları gerekçesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sert sözlerle eleştirdiği ve ismindeki “Türk” ifadesinin kaldırılması da yine ikidar tarafından tartışmaya açılan Türk Tabipler Birliği (TTB), Diş Hekimleri Birliği (DHB) ve Türk Eczacılar Birliği’nin (TEB) bazı yetkileri de bu kuruluşlardan alınıyor.

Buna göre, birden fazla kurumda çalışacak hekimin veya diş hekiminin TTB’den ve DHB’nden izin alma zorunluluğu kaldırılıyor.

Aynı şekilde piyasada bulunmayan ilaçların ithalinde, TEB’in yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın izin vereceği kurum ve kuruluşlar ile SGK’ya da yetki veriliyor.

'Torba Yasa': Komisyonda hangi değişiklikler oldu?

TTB hangi hükümlere karşı, eylem planı ne?

Yasa teklifi ile yetkileri sınırlanan TTB’ye göre teklif, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin birçok olumsuzluk içeriyor. TTB teklif ile ilgili olarak, “Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesini engellemekten çok, iktidar tarafından hekimlere ve sağlık çalışanlarına yönelik bir saldırı” diyor.

TTB, yasa teklifinin TBMM’ye sunulmasının hemen ardından 2 Kasım’dan itibaren bütün illerde eylem kararı aldı.

Bu kapsamda, “Hekimler kandırmaca değil, haklarını istiyor” nöbetlerinin başlatılması planlanıyor.

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, meslek örgütü olarak bir süredir sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla yasal düzenleme yapılması için tüm siyasi partilerin temsilcileriyle görüşmeler yürüttüklerine ve önerilerini de ilettiklerine dikkat çekti.

Adıyaman, iktidar kanadının teklife tepki gelmemesi için “sağlıkta şiddetin önlenmesi” temasını bilinçli olarak ön plana çıkardığı görüşünde. Düzenlemeye itirazlarını şöyle anlatıyor:

“Teklifin sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin hükmü hiçbir yeni düzenleme ve caydırıcılık getirmiyor. Biz, en azından cezaların artırılmasını talep etmiştik. Ama teklif yeni hiçbir düzenleme getirmiyor. Saldırganın savcılığa çıkarılacağı gibi bir ifade var. Kanunlar zaten bunu emrediyor.”

Adıyaman, yasa teklifinin hekimler aleyhine ağır düzenlemeler getirdiğine, birçok hekimin çok kızgın ve kırgın olduğuna dikkat çekiyor.

Şehir hastaneleri için mi?

TTB Başkanı Sinan Adıyaman, birliğin, birden çok kurumda ve şehirde çalışabileceğine ilişkin izin yetkisinin elinden alınmasına da tepkili. Üniversite hastanelerindeki doktorların, şehir hastanelerinde de çalışmasının önünün açıldığı görüşünde:

“Demokratik hiçbir yerde bu iş hükümetlerin değil, sağlık meslek örgütlerinin elindedir. Teklifte ayrıca, KHK ile kamudan ihraç edilmiş hiçbir yargılamadan geçirilmemiş, neyle suçlandığını bilmeyen hekim arkadaşlarla ilgili düzenleme var ki bunların sayıları 400 dolayındadır şimdilik. SGK anlaşmalı hiçbir yerde çalışamazlar deniyor. Bu ihraçlar herhangi bir yargılamada yapılmadan, suç isnat edilmeden yapıldı. Şu anda Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarının yüzde 95’i zaten SGK ile anlaşmalı.

“Aslında burada hekimlerin iş bulmaları engelleniyor, mesleklerini yapmaları engelleniyor. Yine aynı şekilde atanamayan hekimler var, bunların güvenlik soruşturmaları olumsuz geldi diye, mesleklerini yapmaları engelleniyor. Mecburi hizmetleri süresince çalışamayacakları düzenleniyor. Bu düzenlemeleri son derece antidemokratik buluyoruz.”

CHP ne diyor?

TBMM Sağlık Aile ve Sosyal Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nun kendisi de doktor olan CHP’li üyesi Ali Şeker, düzenlemenin “Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine” ilişkin “mobil karakol” hizmetinden başka hiçbir olumlu hüküm içermediğini söylüyor. Ali Şeker, “Aslında bu sağlıkçıya açlıkla şiddet uygulama yasasıdır” diyor.

Şeker bu iddiasını yasa teklifinde yer alan, güvenlik soruşturması olumsuz gelen hekimler ile kamudan ihraç edilen hekimlere neredeyse çalışma yasağı getiren hükümlere dayandırıyor:

“İktidar partisi ‘FETÖ’cüleri cezalandırmak için getirdik’ diyor ama aslında amaç muhalif kimliğiyle tanınanları çalıştırmamak. Güvenlik soruşturması olumsuz geldi diye, hiçbir yargı olmaksızın hekimleri açlığa mahkum ediyorlar. Bu hem Anayasa’ya, hem de insan haklarına tamamen aykırı bir düzenleme.

“Bu teklifi ‘sağlıkta şiddet yasası’ diye lanse ediyorlar ama mobil karakol uygulaması dışında caydırıcılığa ilişkin hiçbir hüküm yok. Kasten suç işlendiğinde bu işlem zaten yapılıyor. Biz verdiğimiz teklifte sağlık çalışanlarına yönelik yaralama halinde cezaların yüzde 50 artırılması, müebbete çarptırılması, saldırganların suçlarının paza cezasına çevrilmemesi gibi bir dizi düzenleme önermiştik. “

Yaptırımlar artırılabilir mi?

TBMM Sağlık Aile Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı ve AKP Ordu Millevtekili Şenel Yediyıldız ise muhalefetten ve meslek odalarından gelen “sağlıkta şiddeti önleme konusundaki yaptırımlar yetersiz” eleştirilerine karşı, komisyon olarak cezai yaptırım konusunda bir yetkileri olmadığı, bu konuda teklifin daha sonra görülüşeceği TBMM Adalet Komisyonu’nda muhalefetin de görüşü alınarak düzenleme yapılabileceği mesajı verdi.

Yediyıldız, Adalet Komisyonu’nda bu konuda bir hazırlık yapıldığı bilgisini verirken, muhalefetin de görüşleri alınarak yaptırımlar konusunda bir uzlaşmaya varılabileceğini belirtiyor.

AKP eleştirilere ne yanıt veriyor?

Şenel Yediyıldız, kamudan ihraç edilen hekimler ile güvenlik soruşturması olumsuz çıkan hekimlerin çalışmalarına sınırlama getirilmesine ilişkin hükümler ile ilgili olarak ise 15 Temmuz darbe girişimini anımsatıyor.

Yediyıldız, hiçbir yargı kararı olmadan, kamudan ihraç edilenlerle ilgili düzenleme zorunluluğu ile ilgili olarak ise “Bir çayırı biçerken iyi otları da kötü otları da birlikte biçiyorsunuz. Neticede bu bir çayır. Bunu ayıklamak bizim görevimiz değil, bunu ayıklayacak komisyonlar (OHAL Komisyonu gibi) var. Onlar çalışıyorlar” diyor.

15 Temmuz’da Türkiye’nin büyük bir kaos yaşadığını ve bundan çıktığını ancak hala tehditlerin sürdüğünü kaydeden Yediyıldız, “Devlet kendini korumakla mükellef” diyor ve ekliyor:

“Burada da böyle bir koruma refleksi oluşmuş. Bizim hekimleri çalıştırmamak gibi bir lüksümüz yok ki, bizim hekime ihtiyacımız var. Hastanelerin birçoğunda hekim açığımız var. Ama maalesef 15 Temmuz girişimi devleti, bu girişimi yapanlara karşı kendini koruma ve kollama refleksine itmiştir. Bundan dolayı da böyle bir yasa gündeme gelmiştir.”

'Torba Yasa': Komisyonda hangi değişiklikler oldu?
Sigara ve tütün ürünlerinin satışı müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda yapılacak, sigaralar tek tip pakete girecek.

Teklifte başka neler var?

Yasa teklifi ile getirilen diğer önemli düzenlemeler şöyle:

Sigara yasağı genişliyor: Sinema salonlarında, internet ortamında ve sosyal medyada tütün ürünlerinin reklamı yapılamayacak. Sigara ve tütün ürünlerinin satışı müşterilerin göremeyeceği kapalı dolaplarda yapılacak, sigaralar tek tip pakete girecek. Sigaranın sağlığa zararlı olduğuna ilişkin yazı ve resimler büyüyecek.

İzinsiz reklama ceza: Sağlık Bakanlığından izin almadan sağlık beyanı ile televizyon kanallarında ürün veya ilaç satışı yapmak isteyenlere 300 bin liraya kadar para cezası verilecek.

Taşıyıcı annelik yasak: Tüp bebek masraflarının genel sağlık sigortasından karşılanma yaşı 39’dan 40’a çıkarılırken, tüp bebek yönteminin yalnızca “evlilere” uygulanması öngörülüyor. Taşıyıcı annelik yasaklanırken, sperm bankasından çocuk sahibi olunamayacağı da yasal zorunluluk haline getiriliyor.

Organ nakline aile koşulu: Organ nakli konusunda ise akrabalık koşulu getiriliyor ve en az 2 yıldan beri evli olduğu eşi ile 4. dereceye kadar akraba ve hısımlardan organ nakline izin veriliyor. Ayrıca Ulusal Organ Nakli Etik Kurulu oluşturulması öngörülüyor.

Cumurbaşkanına yetki: Şehir hastanelerine yönelik garantilerin ve vergi muafiyetinin kapsamı genişletiliyor. Hükümet sisteminin değişmesine bağlı olarak, sağlık çalışanlarına tahsis edilen döner sermaye miktarının her yıl cumhurbaşkanı tarafından artırılması öngörülüyor.

Ne zaman yasalaşacak?

AKP; TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’nda görüşmelerine başlanan yasa teklifini gelecek hafta TBMM Genel Kurulu’na getirerek, yasalaştırmayı planlıyor.

Sigara Tiryakiler dikkat: ‘Öksürük ciddi bir uyarı’


  

Facebook Hesabınız Üzerinden Yorum Yapın

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here